Chuchala Wojtek

Chuchala Wojtek

Livery for Polish Chamipion in 2014 – Wojtek Chuchala. Ford Fiesta R5 from C-Rally

See also