Tomasz Terlikowski

Tomasz Terlikowski

Livery design for Ford Fiesta Proto

See also